B?c Ninh: G?n 180 t? d?ng xây d?ng Cung Quy ho?ch – Ki?n trúc

Ngày 1/9, S? Xây d?ng t?nh B?c Ninh t? ch?c l? kh?i công xây d?ng công trình “Cung Quy ho?ch – Ki?n trúc B?c Ninh” t?i phu?ng Vu Ninh, thành ph? B?c Ninh v?i t?ng v?n d?u tu g?n 180 t? d?ng

D? án d?u tu xây d?ng công trình “Cung Quy ho?ch – Ki?n trúc B?c Ninh” do Ban Qu?n lý khu v?c phát tri?n dô th? B?c Ninh – S? Xây d?ng t?nh B?c Ninh làm ch? d?u tu có di?n tích 1ha v?i t?ng kinh phí 179 t? d?ng. Công trình g?m 2 kh?i nhà du?c h?p kh?i: kh?i tri?n lãm quy ho?ch ki?n trúc và kh?i van phòng làm vi?c S? Xây d?ng.

D? ki?n công trình hoàn thành và dua vào s? d?ng trong tháng 4/2018, v?i d?y d? h? th?ng sa bàn mô hình, b?n d? và thông tin chuyên ngành mang tính tr?c quan, dây s? là noi công b?, công khai các d? án quy ho?ch, công trình ki?n trúc, d?ng th?i, là noi di?n ra các ho?t d?ng thu hút d?u tu, cung c?p thông tin v? quy ho?ch, h? tr? ti?p c?n d?t dai, phát tri?n th? tru?ng b?t d?ng s?n, góp ph?n th?c hi?n thành công Ngh? quy?t Ð?i h?i Ð?ng b? t?nh l?n th? XIX, ph?n d?u dua t?nh B?c Ninh s?m tr? thành thành ph? tr?c thu?c trung uong.
Trong ?nh: Ð?a di?n Lãnh d?o t?nh B?c Ninh, ch? d?u tu và don v? thi công tham gia kh?i công công trình Cung Quy ho?ch- ki?n trúc t?ng v?n 179 t? d?ng
?nh: Thái Hùng

179 tỷ đồng xây dựng Cung Quy hoạch – Kiến trúc Bắc Ninh
Pin It