img_20161204_085157_sjxs kientrucvui

Bắc Ninh: Phê duyệt đề xuất Dự án BT Trung tâm hành chính xã 185 tỷ đồng
Pin It