Duyệt điều chỉnh hơn 26.300 ha Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho biết, diện tích quy hoạch khoảng 26.326 ha. Mới đây, Thủ tướng vừa đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở đó tỉnh chỉ đạo rà soát Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, báo cáo Thủ tướng.
Diện tích quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 26.326 ha. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Thủ tướng Chính phủ mới đây có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh như đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của các cơ quan liên quan gồm Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

Trên cơ sở Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc rà soát Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sự cần thiết phải điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

Theo Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành năm 2015), diện tích quy hoạch khoảng 26.326 ha, bao gồm thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã Hán Quảng, Yên Giả, Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ.

Quyết định dự báo, đến năm 2020, quy mô dân số đạt khoảng 716.000 người, trong đó dân số đô thị có khoảng 480.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 67%; đến năm 2030 dân số sẽ đạt khoảng 890.000 người, dân số đô thị có 735.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 83%.

Về quy mô đất đai, đến năm 2020, đất xây dựng đô thị khoảng 7.200 ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người; đến năm 2030, đất xây dnựg đô thị khoảng 11.000 ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người.

Đô thị Bắc Ninh sẽ là trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo của tỉnh; là trọng tâm kinh tế thuộc vùng trọng điểm phía Đông và Đông Nam vùng thủ đô Hà Nội, nối thủ đô với các cảng biển Bắc Bộ, có tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức…