cgt-xzhang-cgong670-1493711989300 kientrucvui

Những vật chất lượng tử mới này có thể dẫn điện với vận tốc gần bằng ánh sáng, đảo ngược được dòng chảy của thời gian
Pin It