kientrucvui_1.qh03.sdd-khu6-151227-model copy_resize

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị Khu vực 6 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Pin It