Kim loại lỏng: Bước phát triển mới của in 3D

Kim loại lỏng sẽ trở thành một loại vật liệu của công nghệ in 3D. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Bắc Carolina vừa phát triển công nghệ in 3D lên một bước tiến mới khi sử dụng vật liệu in là ...