Kiêng xây nhà trong tháng giêng, vì sao?

Vì sao lại có quan niệm kiêng xây nhà trong tháng giêng, và điều này có đáng tin? Mong các chuyên gia của quý báo vui lòng tư vấn giúp tôi. (Phúc Nhi, phucnhi…@gmail.com) Trả lời: Có nhiều ứng ...