Kiến trúc xanh trong các khu dân cư.

Thông thường, kiến trúc xanh hay kiến trúc bền vững tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của sử dụng nguồn lực gồm năng lượng, nước, vật liệu nhằm làm giảm ảnh hưởng của công trình xây dựng trong quá...