sharpened-crinkled-aluminium-foil-ultra-light1024-1506335085753 kientrucvui

Tạo ra được mô hình loại nhôm tinh thể cực nhẹ, hơn 4,5 lần nhôm thường, nổi được trên nước
Pin It