888846 kientrucvui

Trước năm 2030, Bắc Ninh sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương
Pin It