105924baoxaydung_image001

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng trưởng khá
Pin It