2828_1854_0103_Untitled1234 kientrucvui

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn 10 ngày để trả lời Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nạn ‘cát tặc’
Pin It