Đà Nẵng: Siết chặt quản lý sử dụng công sở

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.


Các tổ chức, cá nhân lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt công sở, trụ sở, nhà làm việc dưới mọi hình thức sẽ xử theo quy định của pháp luật.

Theo đó, công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và cải cách hành chính Nhà nước.

Tuyệt đối không được sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc vào các mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, sang nhượng, làm nhà ở hoặc tự điều chuyển cho đối tượng khác không đúng thẩm quyền, trừ trường hợp lãnh đạo TP có quyết định riêng.

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm ký hợp đồng thuê với Cty Quản lý nhà Đà Nẵng.

Theo quyết định này, công sở, trụ sở, nhà làm việc phải thực hiện công tác bảo trì định kỳ. Đối với công sở xây dựng mới, thời điểm tiến hành bảo trì định kỳ không quá 8 năm tính từ khi đưa công trình vào sử dụng. Đối với công sở đã đưa vào sử dụng mà chưa có quy trình bảo trì, thời gian tiến hành bảo trì định kỳ không quá 5 năm/lần. Đối với công sở đã quá niên hạn sử dụng nhưng được phép tiếp tục sử dụng thì thời gian tiến hành bảo trì định kỳ không quá 3 năm/lần.

Việc thực hiện bảo trì công sở có kinh phí dưới 500 triệu đồng do chủ quản lý, sử dụng công sở quyết định. Bảo trì, sửa chữa có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng phải gửi Cty Quản lý nhà Đà Nẵng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Tổng mức đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên phải trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

Cho phép bố trí hoặc chuyển đổi cho cơ quan hành chính Nhà nước khác sử dụng phù hợp hơn hoặc đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng mới. Cho phép bán đấu giá công sở để lấy kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng hết diện tích được giao để hoang hóa hoặc sử dụng đất không đúng mục đích sẽ bị thu hồi.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng công sở có hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng cơ quan Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên về các vi phạm của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình.

Nguyễn Nam