kientrucvui_121758baoxaydung_24-2

Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
Pin It