Điều chỉnh quy hoạch Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên

Dưới đây là Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên (theo Quyết định số 3471/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên).
Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên.

Địa điểm điều chỉnh mở rộng quy hoạch: Mở rộng về phía Tây của dự án, giáp đường ĐT262 với diện tích khoảng 6.085m².

Các nội dung chính của đồ án điều chỉnh quy hoạch:

Phạm vi ranh giới, quy mô, mục đích: Mở rộng về phía Tây của dự án, giáp đường ĐT262 với diện tích khoảng 6.085m², có tọa độ các điểm mốc từ B1 đến B16 (chi tiết tại bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ký hiệu QH-04). Quy mô: Diện tích mở rộng là 6.085m²; mục đích mở rộng: Sử dụng đất mở rộng trồng cây xanh cảnh quan.

Phương án điều chỉnh quy hoạch:

Quy hoạch không gian, kiến trúc: Phương án quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan được giữ nguyên theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Chức năng sử dụng đất của các lô đất trong khu quy hoạch cơ bản vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên, chỉ điều chỉnh bổ sung phần diện tích đất cây xanh mở rộng là 6.085m². Tổng diện tích khu quy hoạch sau khi điều chỉnh là 278.824m².

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên.