Ngành Xây dựng Lạng Sơn: Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch đô thị

Những năm qua, ngành xây dựng Lạng Sơn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngành đã tham mưu hiệu quả cho tỉnh thực hiện quy hoạch một số đô thị trên địa bàn, quy hoạch xây dựng nhà ở và hạ tầng kỹ thuật làm đẹp không gian và cảnh quan đô thị. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý giá xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng được thực hiện chặt chẽ. Các lĩnh vực hoạt động như: khảo sát, thiết kế công trình, thi công xây lắp, phát triển mạng lưới sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật của tỉnh… Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Đông, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn. Ngô San thực hiện.

Sau 2 năm thi hành Luật Xây dựng năm 2014, ông có thể cho biết một số kết quả trong công tác quy hoạch đô thị mà ngành xây dựng Lạng Sơn đã đạt được?

Luật Xây dựng số 50 năm 2014 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015; cùng với đó là Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Theo đó, công tác lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết đã được Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định về pháp luật xây dựng (trong đô thị thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị số 30 năm 2009 và Nghị định số 37/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; các khu vực ngoài đô thị thực hiện theo Luật Xây dựng số 50 năm 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ). Từ đầu năm 2015 đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành được 16 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.


Xin ông cho biết một số giải pháp cụ thể mà ngành xây dựng Lạng Sơn đã thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn?

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng Lạng Sơn đã ban hành một số văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Cụ thể là, Công văn số 970/SXD-QHKT ngày 12/10/2016 V/v Hướng dẫn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát; Công văn số 1254/SXD-QHKT ngày 20/12/2016 V/v Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện lập quy hoạch chi tiết, lập dự án thuộc Khu du lịch Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/500; Công văn số 1294/SXD-QHKT ngày 29/12/2016 V/v thẩm định đề xuất dự án đầu tư Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Công văn số 1271/SXD-QHKT ngày 23/12/2016 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng đối dự án Trụ sở làm việc và xưởng sản xuất tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn,…

Ông đánh giá gì về những kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành xây dựng Lạng Sơn thời gian qua?

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016, Sở Xây dựng đã tổ chức, triển khai như sau:

Tham mưu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu triển khai Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực ngành xây dựng.

Hàng năm, công tác rà soát quy hoạch xây dựng được Sở Xây dựng phối hợp với các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát định kỳ theo quy định. Trong năm 2016, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 277/BC-SXD ngày 02/12/2016 gửi UBND tỉnh về tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và đề xuất danh mục dự án lập quy hoạch năm 2017 và giai đoạn 2017- 2020, trong đó có đề xuất lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng 4 dự án; lập mới các đồ án quy hoạch chi tiết là 18 dự án.

Sở Xây dựng đã chủ động xây dựng bộ thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, hiện nay đang được Sở Tư pháp thẩm định. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố TTHC, Sở sẽ phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường rà soát lại quy trình giải quyết các TTHC xây dựng để kiến nghị với UBND tỉnh điều chỉnh hoàn thiện các quy định liên quan tới TTHC về cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân….nhằm đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở không ngừng tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình. Trong đó chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư từ bước lập, thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo tính kinh tế – kỹ thuật để việc đầu tư thực sự hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng theo quyết định phê duyệt dự án, giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Tập trung thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ đầu tư và các nhà thầu trong các khâu: tư vấn quản lý dự án, khảo sát thiết kế, giám sát và thi công xây dựng công trình xây dựng. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên cho thấy các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng vẫn còn có một số sai sót, hạn chế, các đoàn thanh tra, kiểm tra có nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Các đoàn đã có các kết luận, kiến nghị cụ thể đối với từng dự án, công trình xây dựng.

Sở Xây dựng đã tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về Quy định, trình tự thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện theo pháp luật về xây dựng cơ bản, trong đó trọng tâm là các dự án Khu du lịch Mẫu Sơn, Khu trung chuyển hàng hóa, Khu đô thị mới Mai Pha thành phố Lạng Sơn…; phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn quảng bá, kêu gọi thu hút mọi nguồn lực đầu tư, thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, khu chức năng đặc thù theo quy hoạch được duyệt (Khu công nghiệp Na Dương, Khu trung chuyển hàng hóa…)…