Chính quyền Lạng Sơn cần hỗ trợ doanh nghiệp

Mặc dù các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đền bù, giải phóng mặt bằng. Cụ thể như t...