Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035

Thông báo lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẮC GIANG


Số: 287 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

TP. Bắc Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư

về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050


Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 228-TB/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương mở rộng địa giới hành chính và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

UBND thành phố thông báo tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017.

2. Địa điểm niêm yết công khai:

– Địa điểm 01: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố – Địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang;

– Địa điểm 02: Trụ sở UBND xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng;

– Địa điểm 03: Trụ sở UBND xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang;

– Địa điểm 04: Trụ sở UBND Thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng.

3. Yêu cầu: Đài Truyền Thanh thành phố; UBND phường, xã thuộc thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh phường, xã thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan được biết để tham gia ý kiến.

4. Đề nghị UBND huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên chỉ đạo Đài truyền thanh Huyện; UBND xã, thị trấn: Tiền Phong, Nội Hoàng, Hương Gián, Tân Liễu, thị trấn Tân Dân (huyện Yên Dũng); Tăng Tiến (huyện Việt Yên); Xuân Hương, Tân Dĩnh, Thái Đào (huyện Lạng Giang):

– Thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan được biết để tham gia ý kiến;

– Chuẩn bị địa điểm niêm yết công khai; bố trí cán bộ trực, hướng dẫn và gia ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư (Kèm theo Sơ đồ bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Thuyết minh quy hoạch và mẫu Phiếu xin ý kiến về phương án quy hoạch);

– Tổng hợp ý kiến tham gia, đóng góp gửi về UBND thành phố Bắc Giang (thông qua Phòng Quản lý đô thị thành phố) – Địa chỉ : Số 41, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang./.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh (b/c);

– Sở Xây dựng ;

– Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang (giúp đưa tin);

– TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);

– CT và các PCT UBND TP;

– Lưu: VT.

Bản điện tử:

– UBND Huyện : Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên (p/h);

– Các phòng: QLĐT, TCKH, TNMT TP;

– Đài Truyền thanh TP (để đưa tin);

– UBND phường, xã thuộc thành phố;

– UBND xã, thị trấn: Tiền Phong, Nội Hoàng, Hương Gián, Tân Liễu, thị trấn Tân Dân (huyện Yên Dũng); Tăng Tiến (huyện Việt Yên); Xuân Hương, Tân Dĩnh, Thái Đào (huyện Lạng Giang);

– LĐ, CVXD VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thạo

BBT

File gửi kèm: