Tăng cường quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý về cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 24 dự án khu đô thị, khu dân cư mới do chủ đầu tư là các doanh nghiệp đang triển khai thực hiện, trong đó một số dự án đã cơ bản hoàn thành xong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn huyện Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa …, một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ không đúng quy định về thiết kế đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

 

Để việc đầu tư xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới được thực hiện theo đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư mới thực hiện việc đầu tư xây dựng theo đúng nội dung đã được chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công trường và khu vực xung quanh dự án.
Chỉ được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư thứ cấp khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Việc thực hiện kinh doanh bất động sản từ các dự án phải tuân thủ đúng quy định Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.
Đồng thời có trách nhiệm thông báo, công khai các thông tin, quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị được phê duyệt của dự án cho các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án; có trách nhiệm giám sát việc thực hiện xây dựng của các chủ đầu tư thứ cấp trong quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ bảo đảm theo đúng quy hoạch, thiết kế đô thị và giấy phép xây dựng được cấp. Trường hợp phát hiện các vi phạm phải ngăn chặn và báo cáo kịp thời với UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan để xử lý. Hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và trật tự xây dựng trong phạm vi dự án.
UBND các huyện, thành phố Bắc Giang tổ chức thực hiện, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn theo đúng quy định về thiết kế đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên, tăng cường kiểm tra việc xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, trật tự xây dựng theo quy định.
Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

 

Theo: bacgiang.gov.vn