Đồng Cương ‘từ đất đi lên’

Chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện tại Đồng Cương được đánh giá là phù hợp với thực tế khách quan, hợp lòng dân, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, chung sức...