Lập Thạch gỡ ‘vướng’ để có xã kiểu mẫu

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) có 18 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) thì đã có 10 xã đạt chuẩn, 7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Chỉ có 1 xã đạt 14 tiêu chí. Hai xã Văn Quán p...