181306baoxaydung_image001 kientrucvui

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm khiến quy hoạch Hà Nội bị phá vỡ
Pin It