Thanh tra Xây dựng Bắc Ninh: Hoàn thành 100% kế hoạch năm

6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh đã hoàn thành 4/4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017.

Đó là các cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Tiên Du và huyện Lương Tài. Cùng với đó, Thanh tra Sở triển khai thực hiện thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao tại 1 phòng trực thuộc Sở.

Cùng kỳ, đơn vị này cũng tiến hành 12/12 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.

Qua thanh tra, kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với 6 đơn vị, số tiền xử phạt là hơn 100 triệu đồng.

Ông Vũ Hoài Nam, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết: Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về xây dựng và đầu tư công tới các chủ thể liên quan; hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, vi phạm… nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Hoài Nam, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay đã tổ chức tiếp công dân đúng ngày. Tiếp nhận 4 đơn của công dân. Sau khi phân loại có 1 đơn thuộc thẩm quyền, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở chuẩn bị nội dung trả lời đến nay không có khiếu nại; 3 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến UBND TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng đã phối hợp và hướng dẫn UBND TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra…

Đề cập tới nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ông Nam cho biết: Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nhằm ngăn ngừa, phát hiện các hiện tượng tiêu cực và hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn; chuẩn bị các thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo…

Trần Hải