Bắc Ninh: Ban hành giá đất năm 2018 có gì mới?

Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau: Đối với đất ở đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,5 lần đối với các phường thuộc thành phố Bắc Ninh, bằng 1,4 lần đối với các phường thuộc thị xã Từ Sơn và bằng 1,3 lần đối với các thị trấn.

Đối với đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,3 lần. Riêng đất ở nông thôn, hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần đối với các xã thuộc thành phố Bắc Ninh, bằng 1 lần đối với các xã còn lại.

Đất sản xuất kinh doanh hệ số điều chỉnh bằng 1 lần. Còn đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,5 lần đối với các phường thuộc thành phố Bắc Ninh, bằng 1,4 lần đối với các phường thuộc thị xã Từ Sơn và bằng 1,3 lần đối với các thị trấn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần đối với các xã thuộc thành phố Bắc Ninh, bằng 1 lần đối với các xã còn lại.

Ảnh minh họa.

Cũng theo Quyết định này, đối với việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng, UBND tỉnh quyết định đối với các dự án có hệ số điều chỉnh giá đất bằng và lớn hơn, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các dự án có hệ số điều chỉnh giá đất thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên đối với từng trường hợp. Cụ thể:

– Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;

– Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần, cho cả thời gian thuê theo quy định của luật Đất đai năm 2013;

– Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.