Cung cấp thông tin giá vật tư, vật liệu xây dựng để Công bố giá VLXD số 07 năm 2017.

Liên Sở: Xây dựng – Tài chính đang tiến hành khảo sát, tổng hợp, xây dựng Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2017 (số 07/2017/CBLS-XD-TC), đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD gửi thông tin giá bán tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau:

 

 

1. Nội dung và số lượng Hồ sơ đăng ký niêm yết giá VLXD thực hiện theo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 03/9/2014 của Sở Xây dựng (được đăng tải trên website Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn  – Mục Văn bản hướng dẫn).

Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD tại các kỳ trước, ngoài gửi hồ sơ theo Điểm b Mục 2 tại Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 03/9/2014 của Sở Xây dựng và gửi kèm theo:  Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (do cơ quan chức năng xác nhận); Văn bản của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) công nhận các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp được công nhận tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố hợp quy theo quy định.

2. Thời gian gửi thông tin giá VLXD

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân gửi hồ sơ đăng ký niêm yết giá VLXD về Sở Xây dựng Bắc Ninh (phòng Kinh tế – Tổng hợp) – Địa chỉ: Số 115, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, trước ngày 25/7/2017 để xem xét, tổng hợp, xây dựng công bố giá số 07/2017 (Quí III).