Dần khẳng định chất lượng các công trình xây dựng qua công tác kiểm tra nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

(Xây dựng) – Vĩnh Phúc được Bộ Xây dựng đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình. Có thể nói, hầu hết những công trình xây dựng trên địa bàn đều đảm bảo về chất lượng cũng như phù hợp về kiến trúc, quy hoạch của tỉnh. Trong đó có sự nỗ lực của Chi cục Giám định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Tập thể cán bộ thuộc Chi Cục giám định Xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Với những kết quả mà Chi cục Giám định Xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua thì vẫn cần có những giải pháp để công tác kiểm tra, giám định chất lượng xây dựng ngày càng chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng được thuận lợi trong trong thời gian qua là nhờ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng tương đối đầy đủ, chặt chẽ. Chi cục Giám định Xây dựng đã phối hợp cùng với các phòng ban chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật như: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Ông Nguyễn Công Minh – Chi Cục trưởng Chi cục Giám định – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó Chi cục Giám định Xây dựng còn tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc ban hành một số văn bản hướng dẫn như: Văn bản số 1835/SXD-CCGĐXD ngày 06/6/2017 về việc đảm bảo an toàn công trình công sở, nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2017; Văn bản số 2339/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 về việc kiểm tra rà soát chất lượng các công trình cột ăng ten trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 2333/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 về việc hướng dẫn về điều kiện khởi công công trình, công tác quản lý tiến độ thi công chi tiết và hồ sơ QLCL công trình xây dựng; Văn bản số 1633/SXD-CCGĐ ngày 23/5/2017 về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Về công tác kiểm tra nghiệm thu công trình: Chi cục đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình với tổng số 268 công trình với tổng mức giá trị các công trình kiểm tra nghiệm thu là 2.824.262.780.411đồng. Qua công tác kiểm tra đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác thi công hiện trường và công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn thành, qua đó yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại trước khi Sở Xây dựng ra thông báo chấp thuận đủ điều kiện nghiệm thu công trình.

Công tác phối hợp với các Sở chuyên ngành cũng được Chi cục thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2017, tổng số công trình mà Chi cục phối hợp với các Sở Quản lý công trình chuyên nghành là 79 công trình. Qua công tác kiểm tra phối hợp Chi cục đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác thi công xây dựng và kiến nghị Sở quản lý công trình chuyên nghành chủ trì trong công tác kiểm tra nghiệm thu, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan khắc phục, sửa chữa những tồn tại trong công tác thi công xây dựng và hồ sơ quản lý chất lượng công trình trước khi ra thông báo kết quả đủ điều kiện nghiệm thu bàn giao.

Về công tác kiểm tra quản lý chất lượng: Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, Chi cục Giám định Xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt kế hoạch số 2419/SXD-CCGĐ ngày 18/7/2017 và Kế hoạch số 4415/SXD-CCGĐ ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2017 với tổng số công trình kiểm tra là 58 công trình (Kế hoạch đợt 01: 27 công trình; Kế hoạch đợt 02: 31 công trình). Chi cục đã kiểm tra 31/58 công trình trong đó có 28 công trình đã ra thông báo kết quả kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra, ngoài các công trình thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, còn một số công trình phát hiện nhiều tồn tại. Sở Xây dựng đã kiến nghị nhắc nhở phê bình đối với một số chủ đầu tư, nhà thầu liên quan trong quá trình triển khai công tác thi công xây dựng công trình.

Mặt khác, công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán đề cương kiểm định đánh giá chất lượng công trình đã được Chi cục Giám định Xây dựng chú trọng thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Theo đó Chi cục Giám định Xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã thẩm định 65 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư trình thẩm định là 807.443.334.894 đồng, giá trị sau thẩm định là 725.141.122.796 đồng với tỷ lệ giảm trung bình là 10,19%…

Song song với các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, công tác kiểm tra, rà soát các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh cũng được Chi cục Giám định Xây dựng triển khai và đạt được kết quả cao. Trong năm 2017 thực hiện Kế hoạch số 4414/SXD-CCGĐ ngày 30/12/2016; Kế hoạch số 2357/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc về việc kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động hoạt động xây dựng của các đơn vị tư vấn đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2017 với tổng số 107 đơn vị…

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến gần đến thành phố trực thuộc Trung ương với đòi hỏi cơ sở hạ tầng phải hoàn thiện, đồng bộ hơn nữa nên công tác xây dựng luôn được coi trọng, đồng nghĩa với chất lượng công trình phải đảm bảo bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội lâu dài. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi cục Giám định Xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc sẽ tăng cường siết chặt quản lý chất lượng công trình thông qua công tác kiểm tra, giám sát các dự án, công trình. Đồng thời Chi cục sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó giúp cho chất lượng các công trình đảm bảo phục vụ phát triển mục tiêu kinh tế – xã hội của Vĩnh Phúc phát triển và giầu mạnh.