Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

(Xây dựng) – Theo Bộ Xây dựng, việc lập nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc cần được triển khai trên cơ sở tổng hợp, rà soát thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030.


Ảnh minh họa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 12835/VPCP-KTN ngày 30/11/2017 của Văn phòng Chính phủ, giao “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3150/BXD-QHKT ngày 28/12/2017 đề nghị các Bộ, ngành có liên quan góp ý bằng văn bản về Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xem xét các văn bản pháp lý, nghiên cứu nội dung hồ sơ, ý kiến tham gia góp ý của các Bộ ngành liên quan và làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thứ nhất, việc lập nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc cần được triển khai trên cơ sở tổng hợp, rà soát việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012), Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011) và Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 (đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 17/02/2017), những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước như Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; các yếu tố và động lực phát triển mới tác động đến phát triển kinh tế – xã hội, định hướng phát triển đô thị, khu công nghiệp, du lịch … như: Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình (Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Trình tự, thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ hai, đối với nội dung kiến nghị cụ thể: Điều chỉnh tính chất sử dụng đất của Khu công nghiệp Vĩnh Thịnh quy mô 270ha, tại khu vực ngoài đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn xã Vĩnh Thịnh, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường (đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa ra khỏi Danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020 tại Văn bản số 1189/TTg-CN ngày 15/8/2017) từ đất phát triển công nghiệp sang đất phát triển du lịch sinh thái (văn bản số 9258/UBND-CN1 ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp Đồng Sóc chuyển đổi từ khu đất dịch vụ công cộng, thương mại sang đất sản xuất công nghiệp địa phương (Văn bản số 305/UBND-CN1 ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc):

Căn cứ quy mô, tính chất và cơ sở pháp lý liên quan, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trường và giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh làm cơ sở để triển khai các đề xuất nêu trên, đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành, tính đồng bộ, thống nhất về pháp lý và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Các nội dung đề xuất điều chỉnh quy hoạch xây dựng nêu trên cần được tổng hợp, cập nhật trong quá trình triển khai lập Nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc.

Thanh Nga