Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực tổ dân phố Lạc Ý, phường Đồng Tâm)

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực tổ dân phố Lạc Ý, phường Đồng Tâm)

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng.

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch:

Địa điểm lập quy hoạch tại khu vực tổ dân phố Lạc Ý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Phạm vi lập quy hoạch:

– Phía Đông giáp đất nông nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị;

– Phía Tây giáp đất nông nghiệp, quy hoạch cây xanh công viên;

– Phía Nam giáp đất nông nghiệp quy hoạch phát triển đô thị;

– Phía Bắc giáp đất quy hoạch điều chỉnh dòng sông Phan.

4. Quy mô, tính chất quy hoạch:

4.1. Tính chất:

Là khu vực cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị với chức năng chính là khu nhà ở của thành phố Vĩnh Yên.

4.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Diện tích lập quy hoạch: 37,1334ha.

– Quy mô dân số dự báo: Khoảng 3.600 người.

– Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch: Đô thị loại I.