Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày 14/08/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

 

 

Theo Quyết định số 479/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã  phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Qua đó xác định lộ trình phát triển hệ thống đô thị cho từng năm, 05 năm và dài hạn đến năm 2030; phân công trách nhiệm cho các tổ chức cá nhân, các cơ quan có  liên quan đến việc phát triển đô thị. Làm cơ sở để lập đề án nâng loại đô thị; Thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện. Xây dựng kế hoạch huy động và phân bổ nguồn lực phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. Nội dung và chỉ tiêu chính của Chương trình gồm:

– Giai đoạn 2017 – 2020: Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng các đô thị hiện có phù hợp với khả năng huy động nguồn lực thực tế của địa phương; Nâng cấp một số đô thị và thành lập mới một số đô thị đủ điều kiện, mở rộng ranh giới hành chính một số đô thị; Nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng 22- 23%;
– Giai đoạn 2021 – 2025: Xây dựng cơ sở hạ tầng các đô thị cơ bản đạt tiêu chuẩn như quy định của “Nghị quyết số:1210/2016/UBTVQH13 về Phân loại đô thị”; Tiếp tục thực hiện nâng cấp một số đô thị và thành lập mới một số đô thị đủ điều kiện, mở rộng ranh giới hành chính một số đô thị; Nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng 35-38%;
– Giai đoạn 2026 – 2030: Hoàn chỉnh hệ thống đô thị phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang và định hướng phát triển của quy hoạch hệ thống đô thị của Tỉnh; Nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng hơn 40-45%.

Các nội dung cụ thể khác của Chương tình được phê duyệt theo Quyết định số 479/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Kế hoạch phát triển trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở