Vĩnh Phúc: Tập trung phát triển hạ tầng, du lịch, thu hút đầu tư năm 2018

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 ước tăng 7,68% so với năm 2016, đây là tiền đề cơ bản để Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 từ 7,5-8,0%.

 

Một góc TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nguồn ảnh: Internet.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong cả giai đoạn.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cùng với cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tăng trưởng kinh tế giữ ở mức khá, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, có nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,68% so với năm 2016; ước giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 10% so với năm 2016…

Tiếp tục đà phát triển, năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Các chỉ tiêu kinh tế phấn đấu đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8,0%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) khoảng 84 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 29,64 nghìn tỷ đồng…

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, năm 2018 sẽ giữ vững ổn định về an ninh, chính trị trên địa bàn, tổ chức tốt các kỳ đại hội quan trọng như: Đại hội Công đoàn, Đại hội MTTQ Việt Nam, Đại hội hội Nông dân các cấp…

P.V