Khởi sắc Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập từ ngày 1.1.1997 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX. Những năm qua, nhờ có chủ trương, hướng đi đúng đắn và được người dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, Vĩnh Ph...

Sức bật mới của ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Bản Quy hoạch chung (QHC) phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 – tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26/10/2011, đã đặt ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trước những cơ hội lớn và nhữ...